Home › Kar­riere My Text

Job

Aktu­al­nie poszuku­je­my Kandy­datów na stanowisko:

SEBN Poland

Pra­cown­ik wzor­cowni pro­duk­tów

Główne zada­nia

 • Budowa wiązek elek­trycznych.
 • Przy­go­towanie doku­men­tacji.
 • Wery­fikac­ja dłu­goś­ci prze­wodów, rozpisanie zgrzewów.
 • Przy­go­towanie mate­ri­ałów do budowy wiąz­ki.
 • Przy­go­towanie wiązek do wysył­ki.
 • Udzi­ał w uruchami­a­n­iu pro­dukcji seryjnej.

Wyma­gania

 • Wyk­sz­tałce­nie min. zawodowe.
 • Motywac­ja i chęć ciągłego roz­wo­ju.
 • Dynami­ka w dzi­ała­niu, umiejęt­ność pra­cy w zes­pole, wyda­jność i jakość.
 • Oper­aty­wność, kreaty­wność, odpowiedzial­ność, komu­nikaty­wność.
 • Dodatkowym atutem będzie zna­jo­mość języ­ka angielskiego/niemieckiego.

Ben­e­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę,
 • wyna­grodze­nie z sze­roko rozwinię­ty­mi dodatka­mi, m.in. pre­mie reg­u­laminowe, corocz­na infla­cyj­na reg­u­lac­ja wyna­grodzeń,
 • możli­wość roz­wo­ju poprzez: udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach, dofi­nan­sowanie i refun­dację nau­ki pra­cown­ików, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • pra­ca w między­nar­o­dowym kon­cernie,
 • atrak­cyjny paki­et soc­jal­ny: m.in. dofi­nan­sowanie i orga­ni­za­c­ja wypoczynku dla pra­cown­ików i rodzin, dofi­nan­sowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pra­cown­ików, kar­ty podarunk­owe i bony świąteczne,
 • dofi­nan­sowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kul­tur­al­nych,
 • kon­takt z nowoczes­ną tech­nologią,
 • możli­wość zakupu samo­chodu w pref­er­en­cyjnych cenach od deal­era,
 • pod­sta­wowa opieka medy­cz­na na tere­nie firmy
 • grupowe ubez­piecze­nie na życie,
 • pro­gram dodatkowej opie­ki medy­cznej,
 • możli­wość pra­cy zdal­nej,
 • zniż­ki na fir­mowe pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pref­er­en­cyjne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • park­ing dla pra­cown­ików,
 • pro­gram rekomen­dacji pra­cown­ików,
 • inic­jaty­wy dobroczynne,
 • elasty­czny czas pra­cy.

 

You want to come on board?

Then con­nect with us and expe­ri­ence excit­ing projects, a coop­er­a­tive and inter­na­tion­al work­ing envi­ron­ment, as well as numer­ous devel­op­ment oppor­tu­ni­ties in a dynam­ic indus­try of the future!

We look for­ward to your appli­ca­tion on sebn-career.com or by e‑mail to recruitment@sebn.com.

Please do not for­get to include your ear­li­est pos­si­ble start­ing date. For more infor­ma­tion about our com­pa­ny and oth­er vacan­cies at Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg and in the Stuttgart area can also be found on our web­site.