Home › Kar­riere My Text

Job

Aktu­al­nie poszuku­je­my kandy­datów na stanowisko:

SEBN Poland

Spec­jal­ista ds. obsłu­gi klien­ta

Główne zada­nia

 • Zapewnie­nie najwyższej jakoś­ci obsłu­gi klien­tów, w tym pro­fesjon­al­nej komu­nikacji, szy­bkiego rozwiązy­wa­nia prob­lemów i dba­nia o satys­fakcję klien­tów.
 • Budowanie dłu­gotr­wałych relacji z klien­ta­mi oraz ścisła współpra­ca z klien­ta­mi wewnętrzny­mi i zewnętrzny­mi grupy SEBN w celu zapewnienia pełnej zgod­noś­ci z oczeki­wa­ni­a­mi klien­tów.
 • Obsłu­ga rekla­macji i zgłoszeń klien­tów grupy SEBN.
 • Rapor­towanie, przy­go­towywanie anal­iz i prezen­tacji dla klien­tów.
 • Opra­cow­anie oraz anal­iza obciążeń od klien­tów w związku z rekla­mac­ja­mi, połąc­zona z pro­ce­sem odzyski­wa­nia kosztów.
 • Nadzór nad proce­sa­mi jakoś­ciowy­mi i wyrobem niez­god­nym.

Wyma­gania

 • Wyk­sz­tałce­nie wyższe.
 • Dobra zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego w mowie i piśmie.
 • Zna­jo­mość języ­ka niemieck­iego będzie dodatkowym atutem.
 • Zna­jo­mość stan­dard­ów jakoś­ci oraz pro­cesów zarządza­nia jakoś­cią.
 • Doskon­ałe umiejęt­noś­ci komu­nika­cyjne i inter­per­son­alne.
 • Umiejęt­ność obsłu­gi paki­etu MS Office.
 • Umiejęt­ność anal­i­ty­cznego myśle­nia, rozwiązy­wa­nia prob­lemów i pode­j­mowa­nia decyzji w dynam­icznym środowisku.
 • Przed­siębior­c­zość, oper­aty­wność, kreaty­wność, odporność na stres.
 • Samodziel­ność i dynami­ka dzi­ała­nia.

Ben­e­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę,
 • wyna­grodze­nie z sze­roko rozwinię­ty­mi dodatka­mi, m.in.: pre­mie reg­u­laminowe, corocz­na infla­cyj­na reg­u­lac­ja wyna­grodzeń,
 • możli­wość roz­wo­ju poprzez: udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach, dofi­nan­sowanie i refun­dację nau­ki pra­cown­ików, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • pra­ca w między­nar­o­dowym kon­cernie: wyjazdy służbowe w ramach kra­ju i poza grani­ca­mi, współpra­ca w między­nar­o­dowych zespołach,
 • atrak­cyjny paki­et soc­jal­ny: dofi­nan­sowanie i orga­ni­za­c­ja wypoczynku dla pra­cown­ików i ich rodzin, dofi­nan­sowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pra­cown­ików, kar­ty podarunk­owe i bony świąteczne, dofi­nan­sowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kul­tur­al­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowoczes­ną tech­nologią,
 • możli­wość zakupu samo­chodu w pref­er­en­cyjnych cenach od deal­era,
 • pod­sta­wowa opieka medy­cz­na na tere­nie firmy,
 • grupowe ubez­piecze­nie na życie,
 • możli­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniż­ki na fir­mowe pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pref­er­en­cyjne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • park­ing dla pra­cown­ików,
 • pro­gram rekomen­dacji pra­cown­ików,
 • inic­jaty­wy dobroczynne,
 • elasty­czny czas pra­cy.

 

You want to come on board?

Then con­nect with us and expe­ri­ence excit­ing projects, a coop­er­a­tive and inter­na­tion­al work­ing envi­ron­ment, as well as numer­ous devel­op­ment oppor­tu­ni­ties in a dynam­ic indus­try of the future!

We look for­ward to your appli­ca­tion on sebn-career.com or by e‑mail to recruitment@sebn.com.

Please do not for­get to include your ear­li­est pos­si­ble start­ing date. For more infor­ma­tion about our com­pa­ny and oth­er vacan­cies at Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg and in the Stuttgart area can also be found on our web­site.