Home › Kar­riere My Text

Job

Aktu­al­nie poszuku­je­my Kandy­datów na stanowisko:

SEBN Poland

Spec­jal­ista ds. per­son­al­nych

Główne zada­nia

 • Kom­plek­sowa obsłu­ga kadrowa pra­cown­ików (naw­iązy­wanie i rozwiązy­wanie sto­sunku pra­cy, wprowadzanie i kon­tro­la danych w pro­gramie kadrowo płacowym).Prowadzenie pra­cown­iczych akt osobowych.
 • Rozlicze­nie cza­su pra­cy oraz nal­iczanie wyna­grodzeń, dokony­wanie potrąceń wg obow­iązu­ją­cych przepisów.
 • Prowadze­nie anal­iz oraz raportów z zakre­su real­i­zowanych zadań.
 • Kom­plek­sowe zatrud­ni­an­ie obcokra­jow­ców.
 • Odd­ele­gowanie pra­cown­ików w ramach Grupy, zna­jo­mość przepisów w tym zakre­sie.
 • Opra­cowywanie, aktu­al­iza­c­ja oraz zapewnie­nie zgod­noś­ci z aktu­al­ny­mi wymoga­mi prawny­mi regulaminów/ pro­ce­dur i instrukcji doty­czą­cych pro­cesów HR.
 • Współpra­ca z inny­mi lokaliza­c­ja­mi oraz Cen­tralą Grupy SEBN.
 • Udzi­ał w pro­jek­tach HR.

Wyma­gania

 • Min­i­mum 2- let­nie doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym stanowisku.
 • Komu­nikaty­w­na zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego.
 • Prak­ty­cz­na zna­jo­mość prawa pra­cy i ubez­pieczeń społecznych.
 • Zna­jo­mość pro­ce­dur i reg­u­lacji doty­czą­cych ochrony danych osobowych.
 • Dobra zna­jo­mość paki­etu MS Office.
 • Doskon­ała orga­ni­za­c­ja pra­cy, skrupu­lat­ność i dbałość o szczegóły.
 • Inic­jaty­wa, ener­gia oraz umiejęt­ność samodziel­nego dzi­ała­nia.
 • Wysok­ie umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne danych i prob­lemów.
 • Umiejęt­ność wycią­ga­nia wniosków i kre­owa­nia nowych rozwiązań.
 • Doskon­ałe zarządzanie cza­sem i ter­mi­nowość.
 • Umiejęt­ność budowa­nia relacji i komu­nikowa­nia się z osoba­mi na różnych szczeblach orga­ni­za­cji.
 • Mile widziana zna­jo­mość pro­gra­mu kadrowo-pła­cowego TETA.
 • Pozy­ty­wne nastaw­ie­nie, ambic­ja, myśle­nie log­iczne.
 • Otwartość na kon­struk­ty­wną kry­tykę, chęć do nau­ki i samoroz­wo­ju.

Ben­e­fi­ty

 • Zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę,
 • Wyna­grodze­nie z sze­roko rozwinię­ty­mi dodatka­mi, m.in.: pre­mie reg­u­laminowe, corocz­na infla­cyj­na reg­u­lac­ja wyna­grodzeń,
 • Możli­wość roz­wo­ju poprzez: udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach, dofi­nan­sowanie i refun­dację nau­ki pra­cown­ików, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • Pra­ca w między­nar­o­dowym kon­cernie: wyjazdy służbowe w ramach kra­ju i poza grani­ca­mi, współpra­ca w między­nar­o­dowych zespołach,
 • Atrak­cyjny paki­et soc­jal­ny: dofi­nan­sowanie i orga­ni­za­c­ja wypoczynku dla pra­cown­ików i ich rodzin, dofi­nan­sowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pra­cown­ików, kar­ty podarunk­owe i bony świąteczne, dofi­nan­sowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kul­tur­al­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • Kon­takt z nowoczes­ną tech­nologią,
 • Możli­wość zakupu samo­chodu w pref­er­en­cyjnych cenach od deal­era,
 • Pod­sta­wowa opieka medy­cz­na na tere­nie firmy,
 • Grupowe ubez­piecze­nie na życie,
 • Możli­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • Zniż­ki na fir­mowe pro­duk­ty i usłu­gi,
 • Pref­er­en­cyjne poży­cz­ki,
 • Brak dress code’u,
 • Park­ing dla pra­cown­ików,
 • Pro­gram rekomen­dacji pra­cown­ików,
 • Inic­jaty­wy dobroczynne,
 • Elasty­czny czas pra­cy.

 

You want to come on board?

Then con­nect with us and expe­ri­ence excit­ing projects, a coop­er­a­tive and inter­na­tion­al work­ing envi­ron­ment, as well as numer­ous devel­op­ment oppor­tu­ni­ties in a dynam­ic indus­try of the future!

We look for­ward to your appli­ca­tion on sebn-career.com or by e‑mail to recruitment@sebn.com.

Please do not for­get to include your ear­li­est pos­si­ble start­ing date. For more infor­ma­tion about our com­pa­ny and oth­er vacan­cies at Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg and in the Stuttgart area can also be found on our web­site.