Home › Kar­riere My Text

Job

Aktu­al­nie do naszego zespołu poszuku­je­my Kandy­datów na stanowisko:

SEBN Poland

Spec­jal­ista ds. planowa­nia i przy­go­towa­nia pro­dukcji

Główne zada­nia

 • Przy­go­towanie pro­cesów do pro­dukcji wiązek seryjnych i pro­to­typów
 • Dbałość o jakość, efek­ty­wność oraz bez­pieczeńst­wo pro­cesów pro­duk­cyjnych
 • Współudzi­ał w opra­cowywa­niu tech­nologii, anal­iza zagrożeń (FMEA)
 • Tworze­nie instrukcji stanowiskowych oraz przeprowadzanie szkoleń dla oper­a­torów
 • Doku­men­towanie pro­jek­tu oraz nadzór nad doku­men­tacją tech­niczną

Wyma­gania

 • Wyk­sz­tałce­nie wyższe kierunk­owe lub w trak­cie studiów
 • Zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego umożli­wia­ją­ca swo­bod­ną komu­nikację
 • Zna­jo­mość języ­ka niemieck­iego będzie dodatkowym atutem
 • Kreaty­wność w poszuki­wa­niu innowa­cyjnych rozwiązań mają­cych na celu poprawę pro­cesów
 • Mile widziane doświad­cze­nie na stanowiskach związanych z inżynier­ią pro­dukcji lub pokrewny­mi obszara­mi
 • Zna­jo­mość obsłu­gi pro­gramów MS Office
 • Mile widziane zna­jo­mość metody anal­izy przy­czyn i skutków wad (FMEA)
 • Chęć ciągłego doskonale­nia i roz­wo­ju w dziedzinie inżynierii pro­dukcji
 • Pra­wo jazdy kat. B

Ben­e­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę,
 • wyna­grodze­nie z sze­roko rozwinię­ty­mi dodatka­mi, m.in.: pre­mie reg­u­laminowe, corocz­na infla­cyj­na reg­u­lac­ja wyna­grodzeń,
 • możli­wość roz­wo­ju poprzez: udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach, dofi­nan­sowanie i refun­dację nau­ki pra­cown­ików, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • pra­ca w między­nar­o­dowym kon­cernie: wyjazdy służbowe w ramach kra­ju i poza grani­ca­mi, współpra­ca w między­nar­o­dowych zespołach,
 • atrak­cyjny paki­et soc­jal­ny: dofi­nan­sowanie i orga­ni­za­c­ja wypoczynku dla pra­cown­ików i ich rodzin, dofi­nan­sowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pra­cown­ików, kar­ty podarunk­owe i bony świąteczne, dofi­nan­sowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kul­tur­al­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowoczes­ną tech­nologią,
 • możli­wość zakupu samo­chodu w pref­er­en­cyjnych cenach od deal­era,
 • pod­sta­wowa opieka medy­cz­na na tere­nie firmy,
 • grupowe ubez­piecze­nie na życie,
 • możli­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniż­ki na fir­mowe pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pref­er­en­cyjne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • park­ing dla pra­cown­ików,
 • pro­gram rekomen­dacji pra­cown­ików,
 • inic­jaty­wy dobroczynne,
 • elasty­czny czas pra­cy.

 

You want to come on board?

Then con­nect with us and expe­ri­ence excit­ing projects, a coop­er­a­tive and inter­na­tion­al work­ing envi­ron­ment, as well as numer­ous devel­op­ment oppor­tu­ni­ties in a dynam­ic indus­try of the future!

We look for­ward to your appli­ca­tion on sebn-career.com or by e‑mail to recruitment@sebn.com.

Please do not for­get to include your ear­li­est pos­si­ble start­ing date. For more infor­ma­tion about our com­pa­ny and oth­er vacan­cies at Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg and in the Stuttgart area can also be found on our web­site.