Home › Kar­rie­re My Text

Job

Aktu­al­nie pos­zu­ku­je­my Kan­dy­da­tów na sta­nowis­ko:

SEBN Pol­and

Pra­cow­nik wzor­cow­ni pro­duk­tów

Głów­ne zada­nia

 • Budo­wa wią­zek elek­trycz­nych.
 • Przy­go­to­wa­nie doku­ment­ac­ji.
 • Wery­fi­ka­c­ja dłu­go­ści prze­wo­dów, roz­pi­sa­nie zgrze­wów.
 • Przy­go­to­wa­nie mate­riałów do budo­wy wiąz­ki.
 • Przy­go­to­wa­nie wią­zek do wysyłki.
 • Udział w uruch­a­mia­niu pro­duk­c­ji sery­j­nej.

Wyma­ga­nia

 • Wyk­sz­tałce­nie min. zawo­do­we.
 • Moty­wac­ja i chęć cią­głe­go roz­wo­ju.
 • Dyna­mi­ka w działa­niu, umie­jęt­ność pra­cy w zes­po­le, wyda­j­ność i jakość.
 • Ope­ra­tyw­ność, krea­tyw­ność, odpo­wied­zi­al­ność, komu­ni­ka­tyw­ność.
 • Dodat­ko­wym atu­tem będ­zie zna­jo­mość języ­ka angielskiego/niemieckiego.

Bene­fi­ty

 • zatrud­ni­e­nie na pod­sta­wie umowy o pracę,
 • wyna­grod­ze­nie z szero­ko roz­wi­nię­ty­mi dodat­ka­mi, m.in. pre­mie regu­la­mi­no­we, coro­cz­na infla­cy­j­na regu­lac­ja wyna­grod­zeń,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez: udział w szko­leniach, kon­fe­ren­c­jach, dofin­an­so­wa­nie i refund­ac­ję nau­ki pra­cow­ni­ków, jas­ne ścieżki roz­wo­ju,
 • pra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wym kon­cer­nie,
 • atrak­cy­j­ny paki­et soc­jal­ny: m.in. dofin­an­so­wa­nie i orga­ni­zac­ja wypo­c­zyn­ku dla pra­cow­ni­ków i rod­zin, dofin­an­so­wa­nie do kolo­nii i zimo­wisk dla dzie­ci pra­cow­ni­ków, kar­ty podarun­kowe i bony świą­tecz­ne,
 • dofin­an­so­wa­nie do zajęć spor­to­wych, wydar­zeń kul­tu­ral­nych,
 • kon­takt z nowo­c­zes­ną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu sam­ocho­du w pre­fe­ren­cy­jnych cen­ach od dea­lera,
 • pod­sta­wo­wa opie­ka medy­cz­na na tere­nie fir­my
 • gru­powe ubez­piec­ze­nie na życie,
 • pro­gram dodat­ko­wej opie­ki medy­cz­nej,
 • moż­li­wość pra­cy zdal­nej,
 • zniżki na firm­o­we pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pre­fe­ren­cy­j­ne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­d­ac­ji pra­cow­ni­ków,
 • inic­ja­ty­wy dobro­c­zyn­ne,
 • elas­ty­cz­ny czas pra­cy.

 

Sie möch­ten an Bord kom­men?

Dann ver­net­zen Sie sich mit uns und erle­ben Sie span­nen­de Pro­jek­te, ein koope­ra­ti­ves und inter­na­tio­na­les Arbeits­um­feld, sowie viel­fäl­ti­ge Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten in einer dyna­mi­schen Zukunfts­bran­che!

Wir freu­en uns auf Ihre Bewer­bung über sebn-career.com oder per E‑Mail an recruitment@sebn.com.

Bit­te ver­ges­sen Sie nicht, Ihren frü­hest­mög­li­chen Ein­tritts­ter­min anzu­ge­ben. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Unter­neh­men und zu wei­te­ren Vakan­zen an den Stand­or­ten Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg und im Groß­raum Stutt­gart fin­den Sie eben­falls auf unse­rer Home­page