Home › Kar­rie­re My Text

Job

Aktu­al­nie pos­zu­ku­je­my Kan­dy­da­tów na sta­nowis­ko:

SEBN Pol­and

Spec­ja­lis­ta ds. HR

Głów­ne zada­nia

 • Wspiera­nie pro­ce­su onboar­din­gu.
 • Udział w pro­jektach HR i oce­na ich efek­tyw­ności.
 • Twor­ze­nie i wdraża­nie nar­zęd­zi roz­wo­ju dosto­so­wanych do nas­zych potrzeb.
 • Twor­ze­nie oraz aktua­li­zac­ja opisów sta­nowisk.
 • Udział w pro­ce­sach rekrut­ac­ji.
 • Pos­zu­ki­wa­nie nowych, aktywnych źró­deł rekrut­a­cy­jnych.
  do pozys­ki­wa­nia kan­dy­da­tów.
 • Wzmac­nia­nie ducha współpra­cy i war­tości orga­ni­zac­ji wśród pra­cow­ni­ków.
 • Współpra­ca z inny­mi działa­mi oraz dostaw­ca­mi pro­duk­tów i usług HR.

Wyma­ga­nia

 • Mini­mum 2 lat doś­wiad­c­ze­nia w obs­z­ar­ze HR.
 • Wyk­sz­tałce­nie wyżs­ze – kier­un­ki zwią­za­ne z HR będą mile wid­zia­ne.
 • Komu­ni­ka­tyw­na zna­jo­mość języ­ka angiel­s­kie­go.
 • Inic­ja­ty­wa, ener­gia oraz umie­jęt­ność samod­ziel­n­ego działa­nia.
 • Zdol­ność ana­lizowa­nia pro­ble­mów, wycią­ga­nia wni­o­s­ków i kreo­wa­nia nowych roz­wią­zań.
 • Umie­jęt­ność budo­wa­nia relac­ji i komu­ni­ko­wa­nia się z osoba­mi na różnych szc­zeb­lach orga­ni­zac­ji.
 • Pre­cyz­ja, rze­tel­ność oraz sys­te­ma­ty­cz­ność.

Bene­fi­ty

 • zatrud­ni­e­nie na pod­sta­wie umowy o pracę,
 • wyna­grod­ze­nie z szero­ko roz­wi­nię­ty­mi dodat­ka­mi, m.in.: pre­mie regu­la­mi­no­we, coro­cz­na infla­cy­j­na regu­lac­ja wyna­grod­zeń,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez: udział w szko­leniach, kon­fe­ren­c­jach, dofin­an­so­wa­nie i refund­ac­ję nau­ki pra­cow­ni­ków, jas­ne ścieżki roz­wo­ju,
 • pra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wym kon­cer­nie: wyjaz­dy służ­bo­we w ramach kra­ju i poza gra­ni­ca­mi, współpra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wych zes­połach,
 • atrak­cy­j­ny paki­et soc­jal­ny: dofin­an­so­wa­nie i orga­ni­zac­ja wypo­c­zyn­ku dla pra­cow­ni­ków i ich rod­zin, dofin­an­so­wa­nie do kolo­nii i zimo­wisk dla dzie­ci pra­cow­ni­ków, kar­ty podarun­kowe i bony świą­tecz­ne, dofin­an­so­wa­nie do zajęć spor­to­wych, wydar­zeń kul­tu­ral­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowo­c­zes­ną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu sam­ocho­du w pre­fe­ren­cy­jnych cen­ach od dea­lera,
 • pod­sta­wo­wa opie­ka medy­cz­na na tere­nie fir­my,
 • gru­powe ubez­piec­ze­nie na życie,
 • moż­li­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniżki na firm­o­we pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pre­fe­ren­cy­j­ne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­d­ac­ji pra­cow­ni­ków,
 • inic­ja­ty­wy dobro­c­zyn­ne,
 • elas­ty­cz­ny czas pra­cy.

 

Sie möch­ten an Bord kom­men?

Dann ver­net­zen Sie sich mit uns und erle­ben Sie span­nen­de Pro­jek­te, ein koope­ra­ti­ves und inter­na­tio­na­les Arbeits­um­feld, sowie viel­fäl­ti­ge Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten in einer dyna­mi­schen Zukunfts­bran­che!

Wir freu­en uns auf Ihre Bewer­bung über sebn-career.com oder per E‑Mail an recruitment@sebn.com.

Bit­te ver­ges­sen Sie nicht, Ihren frü­hest­mög­li­chen Ein­tritts­ter­min anzu­ge­ben. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Unter­neh­men und zu wei­te­ren Vakan­zen an den Stand­or­ten Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg und im Groß­raum Stutt­gart fin­den Sie eben­falls auf unse­rer Home­page