Home › Kar­rie­re My Text

Job

Aktu­al­nie pos­zu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­nowis­ko:

SEBN Pol­and

Spec­ja­lis­ta ds. obsłu­gi kli­en­ta

Głów­ne zada­nia

 • Zapew­ni­e­nie naj­wyżs­zej jakości obsłu­gi kli­en­tów, w tym pro­fes­jo­nal­nej komu­ni­ka­c­ji, szyb­kie­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i dba­nia o satys­fak­c­ję kli­en­tów.
 • Budo­wa­nie dłu­go­trwałych relac­ji z kli­en­ta­mi oraz ścis­ła współpra­ca z kli­en­ta­mi wewnę­trz­ny­mi i zewnę­trz­ny­mi gru­py SEBN w celu zapew­ni­enia peł­nej zgod­ności z ocze­ki­wa­nia­mi kli­en­tów.
 • Obsłu­ga rekla­mac­ji i zgło­szeń kli­en­tów gru­py SEBN.
 • Rapor­to­wa­nie, przy­go­to­wy­wa­nie ana­liz i pre­zent­ac­ji dla kli­en­tów.
 • Opra­co­wa­nie oraz ana­li­za obciążeń od kli­en­tów w związ­ku z rekla­mac­ja­mi, połąc­zo­na z pro­ce­sem odzys­ki­wa­nia kosz­tów.
 • Nad­zór nad pro­ces­a­mi jakościo­wy­mi i wyro­bem niez­god­nym.

Wyma­ga­nia

 • Wyk­sz­tałce­nie wyżs­ze.
 • Dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­s­kie­go w mowie i piś­mie.
 • Zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go będ­zie dodat­ko­wym atu­tem.
 • Zna­jo­mość stan­dar­dów jakości oraz pro­cesów zar­ząd­za­nia jakością.
 • Dos­ko­n­ałe umie­jęt­ności komu­ni­ka­cy­j­ne i inter­per­so­nal­ne.
 • Umie­jęt­ność obsłu­gi paki­e­tu MS Office.
 • Umie­jęt­ność ana­li­ty­cz­n­ego myś­le­nia, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i podej­mo­wa­nia decyz­ji w dyna­micz­nym śro­do­wis­ku.
 • Przedsię­bi­or­c­zość, ope­ra­tyw­ność, krea­tyw­ność, odpor­ność na stres.
 • Samod­ziel­ność i dyna­mi­ka działa­nia.

Bene­fi­ty

 • zatrud­ni­e­nie na pod­sta­wie umowy o pracę,
 • wyna­grod­ze­nie z szero­ko roz­wi­nię­ty­mi dodat­ka­mi, m.in.: pre­mie regu­la­mi­no­we, coro­cz­na infla­cy­j­na regu­lac­ja wyna­grod­zeń,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez: udział w szko­leniach, kon­fe­ren­c­jach, dofin­an­so­wa­nie i refund­ac­ję nau­ki pra­cow­ni­ków, jas­ne ścieżki roz­wo­ju,
 • pra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wym kon­cer­nie: wyjaz­dy służ­bo­we w ramach kra­ju i poza gra­ni­ca­mi, współpra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wych zes­połach,
 • atrak­cy­j­ny paki­et soc­jal­ny: dofin­an­so­wa­nie i orga­ni­zac­ja wypo­c­zyn­ku dla pra­cow­ni­ków i ich rod­zin, dofin­an­so­wa­nie do kolo­nii i zimo­wisk dla dzie­ci pra­cow­ni­ków, kar­ty podarun­kowe i bony świą­tecz­ne, dofin­an­so­wa­nie do zajęć spor­to­wych, wydar­zeń kul­tu­ral­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowo­c­zes­ną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu sam­ocho­du w pre­fe­ren­cy­jnych cen­ach od dea­lera,
 • pod­sta­wo­wa opie­ka medy­cz­na na tere­nie fir­my,
 • gru­powe ubez­piec­ze­nie na życie,
 • moż­li­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniżki na firm­o­we pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pre­fe­ren­cy­j­ne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­d­ac­ji pra­cow­ni­ków,
 • inic­ja­ty­wy dobro­c­zyn­ne,
 • elas­ty­cz­ny czas pra­cy.

 

Sie möch­ten an Bord kom­men?

Dann ver­net­zen Sie sich mit uns und erle­ben Sie span­nen­de Pro­jek­te, ein koope­ra­ti­ves und inter­na­tio­na­les Arbeits­um­feld, sowie viel­fäl­ti­ge Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten in einer dyna­mi­schen Zukunfts­bran­che!

Wir freu­en uns auf Ihre Bewer­bung über sebn-career.com oder per E‑Mail an recruitment@sebn.com.

Bit­te ver­ges­sen Sie nicht, Ihren frü­hest­mög­li­chen Ein­tritts­ter­min anzu­ge­ben. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Unter­neh­men und zu wei­te­ren Vakan­zen an den Stand­or­ten Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg und im Groß­raum Stutt­gart fin­den Sie eben­falls auf unse­rer Home­page