Home › Kar­rie­re My Text

Job

Aktu­al­nie do nas­ze­go zes­połu pos­zu­ku­je­my Kan­dy­da­tów na sta­nowis­ko:

SEBN Pol­and

Spec­ja­lis­ta ds. pro­ce­su tech­no­lo­gii for­mo­wa­nia wią­zek

Głów­ne zada­nia

 • Pro­jek­to­wa­nie lay­outów oprzyr­zą­do­wa­nia do budo­wy wiąz­ki elek­trycz­nej
 • Bieżą­ca aktua­li­zac­ja i wpro­wad­za­nie zmi­an tech­no­lo­gicz­nych w pro­jektach będą­cych w pro­duk­c­ji w zakła­dach gru­py SEBN
 • Udział we wdroże­niu pro­duk­c­ji sery­j­nej oraz zmi­a­nach tech­no­lo­gicz­nych w pro­jektach rea­lizowanych w zakła­dach gru­py SEBN
 • Nad­zór nad doku­ment­ac­ją pro­ce­so­wą

Wyma­ga­nia

 • Wyk­sz­tałce­nie min. śred­nie tech­nicz­ne (mecha­nicz­ne, elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne)
 • Umie­jęt­ność obsłu­gi pro­gra­mu Auto­CAD
 • Zna­jo­mości języ­ka angiel­s­kie­go umoż­li­wia­ją­ca swo­bod­na komu­ni­ka­c­ję
 • Umie­jęt­ności pra­cy w MS Office
 • Mile wid­zia­ne doś­wiad­c­ze­nie na pod­ob­nym sta­nowis­ku w branży Auto­mo­ti­ve oraz pra­ca z rysun­kiem tech­nicz­nym
 • Mile wid­zia­na zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go
 • Goto­wości do częs­tych podróży służ­bo­wych
 • Komu­ni­ka­tyw­ność, otwar­tość na nowe wyz­wa­nia i krea­tyw­ność

Bene­fi­ty

 • zatrud­ni­e­nie na pod­sta­wie umowy o pracę,
 • wyna­grod­ze­nie z szero­ko roz­wi­nię­ty­mi dodat­ka­mi, m.in.: pre­mie regu­la­mi­no­we, coro­cz­na infla­cy­j­na regu­lac­ja wyna­grod­zeń,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez: udział w szko­leniach, kon­fe­ren­c­jach, dofin­an­so­wa­nie i refund­ac­ję nau­ki pra­cow­ni­ków, jas­ne ścieżki roz­wo­ju,
 • pra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wym kon­cer­nie: wyjaz­dy służ­bo­we w ramach kra­ju i poza gra­ni­ca­mi, współpra­ca w międ­zy­n­a­ro­do­wych zes­połach,
 • atrak­cy­j­ny paki­et soc­jal­ny: dofin­an­so­wa­nie i orga­ni­zac­ja wypo­c­zyn­ku dla pra­cow­ni­ków i ich rod­zin, dofin­an­so­wa­nie do kolo­nii i zimo­wisk dla dzie­ci pra­cow­ni­ków, kar­ty podarun­kowe i bony świą­tecz­ne, dofin­an­so­wa­nie do zajęć spor­to­wych, wydar­zeń kul­tu­ral­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowo­c­zes­ną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu sam­ocho­du w pre­fe­ren­cy­jnych cen­ach od dea­lera,
 • pod­sta­wo­wa opie­ka medy­cz­na na tere­nie fir­my,
 • gru­powe ubez­piec­ze­nie na życie,
 • moż­li­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniżki na firm­o­we pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pre­fe­ren­cy­j­ne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­d­ac­ji pra­cow­ni­ków,
 • inic­ja­ty­wy dobro­c­zyn­ne,
 • elas­ty­cz­ny czas pra­cy.

 

Sie möch­ten an Bord kom­men?

Dann ver­net­zen Sie sich mit uns und erle­ben Sie span­nen­de Pro­jek­te, ein koope­ra­ti­ves und inter­na­tio­na­les Arbeits­um­feld, sowie viel­fäl­ti­ge Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten in einer dyna­mi­schen Zukunfts­bran­che!

Wir freu­en uns auf Ihre Bewer­bung über sebn-career.com oder per E‑Mail an recruitment@sebn.com.

Bit­te ver­ges­sen Sie nicht, Ihren frü­hest­mög­li­chen Ein­tritts­ter­min anzu­ge­ben. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Unter­neh­men und zu wei­te­ren Vakan­zen an den Stand­or­ten Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg und im Groß­raum Stutt­gart fin­den Sie eben­falls auf unse­rer Home­page