Home › Kar­riere My Text

Job

Aktu­al­nie poszuku­je­my kandy­datów na stanowisko:

 

 

SEBN Poland

Spec­jal­ista ds. sprzedaży

Główne zada­nia

· Bieżą­ca obsłu­ga kon­trak­tów z klien­ta­mi Grupy SEBN
· Przy­go­towanie ofert sprzedażowych 
· Obsłu­ga relacji biz­ne­sowych 
· Aktu­al­iza­c­ja cen sprzedaży
· Pielęg­nowanie danych w sys­temie
· Współpra­ca z Cen­tralą oraz zakłada­mi należą­cy­mi do Grupy SEBN

Wyma­gania

· Wyk­sz­tałce­nie wyższe kierunk­owe
· Zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego i niemieck­iego umożli­wia­ją­ca swo­bod­ną komu­nikację
· Doświad­cze­nie na podob­nym stanowisku w branży auto­mo­tive
· Umiejęt­ność anal­i­ty­cznego myśle­nia
· Zna­jo­mość paki­etu MS Office
· Mile widziane doświad­cze­nie w pra­cy z sys­tema­mi ERP
· Pewność siebie, dynami­ka w dzi­ała­niu, przed­siębior­c­zość, otwartość na klien­ta
· Umiejęt­ność prowadzenia negoc­jacji i pra­cy w zes­pole

Ben­e­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę,
 • wyna­grodze­nie z sze­roko rozwinię­ty­mi dodatka­mi, m.in.: pre­mie reg­u­laminowe, corocz­na infla­cyj­na reg­u­lac­ja wyna­grodzeń,
 • możli­wość roz­wo­ju poprzez: udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach, dofi­nan­sowanie i refun­dację nau­ki pra­cown­ików, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • pra­ca w między­nar­o­dowym kon­cernie: wyjazdy służbowe w ramach kra­ju i poza grani­ca­mi, współpra­ca w między­nar­o­dowych zespołach,
 • atrak­cyjny paki­et soc­jal­ny: dofi­nan­sowanie i orga­ni­za­c­ja wypoczynku dla pra­cown­ików i ich rodzin, dofi­nan­sowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci pra­cown­ików, kar­ty podarunk­owe i bony świąteczne, dofi­nan­sowanie do zajęć sportowych, wydarzeń kul­tur­al­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowoczes­ną tech­nologią,
 • możli­wość zakupu samo­chodu w pref­er­en­cyjnych cenach od deal­era,
 • pod­sta­wowa opieka medy­cz­na na tere­nie firmy,
 • grupowe ubez­piecze­nie na życie,
 • możli­wość pra­cy w opar­ciu o home office,
 • zniż­ki na fir­mowe pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pref­er­en­cyjne poży­cz­ki,
 • brak dress code’u,
 • park­ing dla pra­cown­ików,
 • pro­gram rekomen­dacji pra­cown­ików,
 • inic­jaty­wy dobroczynne,
 • elasty­czny czas pra­cy.

 

You want to come on board?

Then con­nect with us and expe­ri­ence excit­ing projects, a coop­er­a­tive and inter­na­tion­al work­ing envi­ron­ment, as well as numer­ous devel­op­ment oppor­tu­ni­ties in a dynam­ic indus­try of the future!

We look for­ward to your appli­ca­tion on sebn-career.com or by e‑mail to recruitment@sebn.com.

Please do not for­get to include your ear­li­est pos­si­ble start­ing date. For more infor­ma­tion about our com­pa­ny and oth­er vacan­cies at Wolfs­burg-Hat­torf, Ingol­stadt-Hep­berg and in the Stuttgart area can also be found on our web­site.