Products

Home › Care­er

Kraj

Aktu­al­nie do nasze­go zespo­łu poszu­ku­je­my Kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:

SEBN Poland

Spe­cja­li­sta ds. pla­no­wa­nia i przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji

Głów­ne zada­nia

 • Przy­go­to­wa­nie pro­ce­sów do pro­duk­cji wią­zek seryj­nych i pro­to­ty­pów
 • Dba­łość o jakość, efek­tyw­ność oraz bez­pie­czeń­stwo pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych
 • Współ­udział w opra­co­wy­wa­niu tech­no­lo­gii, ana­li­za zagro­żeń (FMEA)
 • Two­rze­nie instruk­cji sta­no­wi­sko­wych oraz prze­pro­wa­dza­nie szko­leń dla ope­ra­to­rów
 • Doku­men­to­wa­nie pro­jek­tu oraz nad­zór nad doku­men­ta­cją tech­nicz­ną

Wyma­ga­nia

 • Wykształ­ce­nie wyż­sze kie­run­ko­we lub w trak­cie stu­diów
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go umoż­li­wia­ją­ca swo­bod­ną komu­ni­ka­cję
 • Zna­jo­mość języ­ka nie­miec­kie­go będzie dodat­ko­wym atu­tem
 • Kre­atyw­ność w poszu­ki­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań mają­cych na celu popra­wę pro­ce­sów
 • Mile widzia­ne doświad­cze­nie na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z inży­nie­rią pro­duk­cji lub pokrew­ny­mi obsza­ra­mi
 • Zna­jo­mość obsłu­gi pro­gra­mów MS Offi­ce
 • Mile widzia­ne zna­jo­mość meto­dy ana­li­zy przy­czyn i skut­ków wad (FMEA)
 • Chęć cią­głe­go dosko­na­le­nia i roz­wo­ju w dzie­dzi­nie inży­nie­rii pro­duk­cji
 • Pra­wo jaz­dy kat. B

Bene­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę,
 • wyna­gro­dze­nie z sze­ro­ko roz­wi­nię­ty­mi dodat­ka­mi, m.in.: pre­mie regu­la­mi­no­we, corocz­na infla­cyj­na regu­la­cja wyna­gro­dzeń,
 • moż­li­wość roz­wo­ju poprzez: udział w szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach, dofi­nan­so­wa­nie i refun­da­cję nauki pra­cow­ni­ków, jasne ścież­ki roz­wo­ju,
 • pra­ca w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­cer­nie: wyjaz­dy służ­bo­we w ramach kra­ju i poza gra­ni­ca­mi, współ­pra­ca w mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łach,
 • atrak­cyj­ny pakiet socjal­ny: dofi­nan­so­wa­nie i orga­ni­za­cja wypo­czyn­ku dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin, dofi­nan­so­wa­nie do kolo­nii i zimo­wisk dla dzie­ci pra­cow­ni­ków, kar­ty poda­run­ko­we i bony świą­tecz­ne, dofi­nan­so­wa­nie do zajęć spor­to­wych, wyda­rzeń kul­tu­ral­nych (kon­cer­ty, teatr),
 • kon­takt z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu samo­cho­du w pre­fe­ren­cyj­nych cenach od deale­ra,
 • pod­sta­wo­wa opie­ka medycz­na na tere­nie fir­my,
 • gru­po­we ubez­pie­cze­nie na życie,
 • moż­li­wość pra­cy w opar­ciu o home offi­ce,
 • zniż­ki na fir­mo­we pro­duk­ty i usłu­gi,
 • pre­fe­ren­cyj­ne pożycz­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­da­cji pra­cow­ni­ków,
 • ini­cja­ty­wy dobro­czyn­ne,
 • ela­stycz­ny czas pra­cy.

 

Chcesz do nas dołą­czyć?

Skon­tak­tuj się z nami i weź udział w wie­lu eks­cy­tu­ją­cych pro­jek­tach. Współ­pra­cuj w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku i sko­rzy­staj z licz­nych moż­li­wo­ści roz­wo­ju w dyna­micz­nej bran­ży przy­szło­ści!

Cze­ka­my na Two­ją apli­ka­cję na stro­nie  sebn-career.com lub poprzez e‑mail, na adres:  rekrutacja@sebn.com.

Pro­szę nie zapo­mnij podać, naj­wcze­śniej­szej moż­li­wej daty roz­po­czę­cia pra­cy. Wię­cej infor­ma­cji o naszej fir­mie i innych ofer­tach pra­cy w SE Bord­net­ze Pol­ska, moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.