Products

Home › Care­er

Func­tie

Aktu­al­nie do nas­ze­go zes­połu pos­zu­ku­jemy Kan­dy­da­tów na sta­nowis­ko:

SEBN Poland

Spe­c­ja­lis­ta ds. pla­nowa­nia i przy­go­towa­nia pro­du­k­cji

Głów­ne zada­nia

 • Przy­go­towa­nie pro­cesów do pro­du­k­cji wią­zek sery­jny­ch i pro­to­ty­pów
 • Dba­łość o jakość, efe­k­tyw­ność oraz bez­pie­c­zeńs­two pro­cesów pro­du­k­cy­jny­ch
 • Współu­d­zi­ał w opra­cowywa­niu tech­no­lo­gii, ana­li­za zagrożeń (FMEA)
 • Twor­ze­nie instru­k­cji sta­nowis­kowy­ch oraz prze­prowa­d­za­nie szko­leń dla ope­ra­torów
 • Doku­men­towa­nie pro­je­k­tu oraz nad­zór nad doku­men­ta­c­ją tech­ni­cz­ną

Wyma­ga­nia

 • Wyk­s­z­ta­ł­ce­nie wyż­s­ze kie­ru­n­kowe lub w tra­k­cie stu­di­ów
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­s­ki­e­go umoż­li­wi­a­ją­ca swo­bod­ną komu­ni­ka­c­ję
 • Zna­jo­mość języ­ka nie­mie­c­ki­e­go będ­zie doda­tkowym atu­tem
 • Kre­a­tyw­ność w pos­zu­ki­wa­niu innowa­cy­jny­ch rozwi­ą­zań mają­cy­ch na celu popra­wę pro­cesów
 • Mile wid­zia­ne doświ­ad­c­ze­nie na sta­nowis­ka­ch zwi­ą­zany­ch z inży­ni­e­rią pro­du­k­cji lub pokrewnymi obs­za­rami
 • Zna­jo­mość obsługi pro­gramów MS Offi­ce
 • Mile wid­zia­ne zna­jo­mość meto­dy ana­li­zy przy­c­zyn i sku­tków wad (FMEA)
 • Chęć cią­głe­go dos­ko­na­le­nia i rozwo­ju w dzie­d­zi­nie inży­ni­e­rii pro­du­k­cji
 • Pra­wo jaz­dy kat. B

Bene­fi­ty

 • zatrud­nie­nie na pods­ta­wie umowy o pra­cę,
 • wyna­gro­d­ze­nie z sze­ro­ko rozwi­ni­ę­tymi doda­tkami, m.in.: pre­mie regu­la­mi­nowe, coro­cz­na infla­cy­j­na regu­la­c­ja wyna­gro­d­zeń,
 • moż­li­wość rozwo­ju popr­zez: udzi­ał w szko­le­n­ia­ch, kon­fe­ren­c­ja­ch, dofi­nansowa­nie i refun­da­c­ję nau­ki pra­cow­ni­ków, jas­ne ści­eż­ki rozwo­ju,
 • pra­ca w mię­d­zy­na­ro­dowym kon­cer­nie: wyja­z­dy słu­ż­bo­we w rama­ch kra­ju i poza gra­ni­cami, współ­pra­ca w mię­d­zy­na­ro­dowy­ch zes­poła­ch,
 • atra­k­cy­jny paki­et soc­jal­ny: dofi­nansowa­nie i orga­ni­za­c­ja wypo­c­zyn­ku dla pra­cow­ni­ków i ich rod­zin, dofi­nansowa­nie do kolo­nii i zimowisk dla dzieci pra­cow­ni­ków, kar­ty poda­ru­n­kowe i bony świ­ą­te­cz­ne, dofi­nansowa­nie do zajęć spor­towy­ch, wydar­zeń kul­tu­ral­ny­ch (kon­cer­ty, tea­tr),
 • kon­ta­kt z nowo­c­zes­ną tech­no­lo­gią,
 • moż­li­wość zaku­pu samo­cho­du w pre­fe­ren­cy­jny­ch cena­ch od dea­le­ra,
 • pods­ta­wowa opi­e­ka medy­cz­na na tere­nie fir­my,
 • gru­powe ube­z­pie­c­ze­nie na życie,
 • moż­li­wość pra­cy w opar­ciu o home offi­ce,
 • zni­ż­ki na fir­mowe pro­du­k­ty i usługi,
 • pre­fe­ren­cy­j­ne poży­c­z­ki,
 • brak dress code’u,
 • par­king dla pra­cow­ni­ków,
 • pro­gram reko­men­da­cji pra­cow­ni­ków,
 • ini­c­ja­tywy dobro­c­zyn­ne,
 • elas­ty­cz­ny czas pra­cy.
Vreti sa va ala­tu­rati echi­pei noas­tre?

Atunci ven­ti in echi­pa noas­tra si des­co­pe­ri­ti pro­iec­te inte­re­san­te, un mediu inter­na­tio­nal si coo­pe­rant si nume­roa­se oport­u­ni­tati de dezvol­ta­re intr‑o indus­trie dina­mi­ca a vii­to­ru­lui!

Astep­tam for­mu­la­rul de anga­ja­re pe  sebn-career.com sau prin e‑mail la  recrutare@sebn.com (Roma­nia) sau la  angajare@sebn.com. (Mol­do­va)

Mai mul­te infor­ma­tii des­pre com­pa­nia noas­tra sau pozi­ti­i­le vacan­te in Roma­nia le puteti gasi pe pagi­na noas­tra de inter­net.